SONICZNE PORTALE: ODYSEJA SUBWOOFEROWA wg koncepcji Ciro Monoarfy Goudsmita

Zdjęcie skąpane niebieskim światłem. Widoczne są trzy postaci. Od lewej stoi z uniesionymi nad głowę rękoma biała kobieta o krótkich, platynowych włosach. W centrum stoi z odchyloną głową w tył czarny mężczyzna. Najbardziej na prawo ustawiona jest czarna kobieta we fryzurze typu afro. Wszyscy mają na sobie futurystyczne, błyszczące się stroje.

ENGLISH BELOW

SONICZNYCH PORTALACH twórca – Ciro Goudsmit –  łączy swoje badania nad oscylatorami niskich częstotliwości z myśleniem (afro)futurystycznym. Eksploruje możliwości zakrzywiania „rzeczywistości” i tworzenia nowych, alternatywnych, w których nie wydarzyła się kolonizacja. Inspiruje się twórcami muzyki, takimi jak Sun-Ra, Lee Scratch Perry, Gabber Modus Operandi, Drexciya oraz miejscem zwanym kosmosem. Wraz z grupą intergalaktycznych istot Ciro tworzy krajobrazy dźwiękowe, w których można poczuć drżenie całego ciała. Wykorzystując badania nad ruchem, głośniki typu subwoofer, bass shaker, vocoderów i instrumentów własnego projektu dąży do otwarcia najróżniejszych portali – przejść do alternatywnych światów. Nie z potrzeby mozolnego tworzenia kolejnej utopii, ale z potrzeby posiadania innych możliwości.

 

Pomiędzy falami
Pulsujące fale niskich częstotliwości
Nasze ciało drży
Dyfrakcje
Splątania pełne znaczeń
Narzucone obrazy istot ludzkich
wskocz w komfort zderzających się fal 40hz
Fale będą przenikać przez ściany
Poza peryferiami
możesz poczuć jak drżą
FaleElektroMagnetyczne
Wibrują wzdłuż twojego kręgosłupa
upupup2

 

Ciro Monoarfa Goudsmit to artysta zafascynowany wibracjami. Poprzez niskie częstotliwości, ucieleśnioną stereofoniczną inteligencję i stany transowe stara się tworzyć nowe rzeczywistości, które odnoszą się do jego pochodzenia i specyficznego rozumienia świata.

 

Spektakl grany w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przy Placu Defilad 1.

___

ZMIANA TERAZ! (CHANGE NOW!) to międzynarodowy program edukacyjny, którego liderem jest Akademia Teatralna w Warszawie. Celem jest opracowanie nowych propozycji kształcenia i praktyk teatralnych opartych na zasadach demokratycznych, podmiotowych i zespołowych (niekiedy odległych od tradycyjnego modelu nauczania), odpowiadających na dynamiczne przekształcenia społeczne i zmieniające się warunki pracy w kulturze, uwzględniających przeobrażenia, które zachodzą w środowisku teatralnym po pandemii. Istotnym elementem programu jest realizacja spektakli młodych twórców, powstałych we współpracy z renomowanymi warszawskimi teatrami, bazująca na efekcie synergii: wymianie dobrych praktyk i wzajemnym uczeniu się.

www.changenow.at.edu.pl

 

Instalacja stanowi część projektu „Zmiana-Teraz!” sfinansowanego z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Instalacja odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zestaw logotypów. Kolejno: logotyp projektu ZMIANA TERAZ - CHANGE NOW!, logotyp Akademii Teatralnej w Warszawie, logotyp informujący iż projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, logotyp teatrgalerii STUDIO.

 

___

SONIC PORTALS: A SUBWOOFER ODYSSEY

In SONIC PORTALS, its creator – Ciro Goudsmit – combines his research on low-frequency oscillators, with (afro)futuristic thinking: A possibility to curve “reality” and create alternative ones, where colonialization didn’t happen. Inspired by musicians as Sun-Ra, Lee scratch perry, Gabber Modus Operandi, Drexciya, and a place called space. With a group of intergalactic beings, he creates a landscape of sound where you can feel your whole body shake. Using movement research, subwoofers, bass shakers, vocoders, and DYI instruments as elements to open different portals. Not in the need for another utopia but in the need for different options.

 

Inbetween the waves
Pulsating low frequency waves
Our body shakes
Diffractions
Entanglements that matter
Imposed images of human beings
jump into the comfort of 40hz clashing waves
The waves will move through walls
Beyond the periphery
you can feel them shake
ElectroMagneticWaves
Vibrating through your spine
upupup2

 

Ciro Monoarfa Goudsmit is an artist who is fascinated by vibrations. Through low frequencies, embodied stereophonic intelligence, and states of trance he is trying to make new realities that stand in relation to his understanding of the world and his ancestry.

 

___

CHANGE – NOW!  is an international educational programme led by the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Its aim is to develop new proposals for theatre education and practice based on democratic, subjective and collaborative principles (sometimes far from the traditional teaching model), responding to dynamic social transformations and changing conditions of work in culture, taking into account the transformations that are taking place in the post-pandemic theatre environment. An important element of the programme is co-production of performances directed by young artists, created in collaboration with renowned Warsaw theatres, based on the synergy effect: exchange of good practices and mutual learning.

www.changenow.at.edu.pl

 

The installation is part of the project „Change-Now!” funded by the European Commission under the Erasmus+ Programme. The installation reflects the views of the authors only and the European Commission and the National Agency of the Erasmus+ Programme are not responsible for its content.

Zestaw logotypów. Kolejno: logotyp projektu ZMIANA TERAZ - CHANGE NOW!, logotyp Akademii Teatralnej w Warszawie, logotyp informujący iż projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, logotyp teatrgalerii STUDIO.

fot. Nellie de Boer
Zdjęcie skąpane niebieskim światłem. Widoczne są trzy postaci. Od lewej stoi z uniesionymi nad głowę rękoma biała kobieta o krótkich, platynowych włosach. W centrum stoi z odchyloną głową w tył czarny mężczyzna. Najbardziej na prawo ustawiona jest czarna kobieta we fryzurze typu afro. Wszyscy mają na sobie futurystyczne, błyszczące się stroje.

Mistrz dźwięku:
Rachwill Breidel

Surfer wibracji:
Ciro Monoarfa Goudsmita

Projektantka Magicznej Tkaniny:
Floor van Hellmond

Konsultacje:
Paula Montecinos Oliva
Geo Wyex
Joy Mariama Smith

Kierownictwo projektu ZMIANA TERAZ!:
Katarzyna Renes
Agata Adamiecka

Współpraca przy projekcie ZMIANA TERAZ!:
Monika Przespolewska

Konsultacje w ramach projektu ZMIANA TERAZ!:
Wojciech Ziemilski
___
OBSADA

Niesamowitość:
Agnė Auželytė

Cudowność:
Kofi Ayno Yeji Boanyah

Majestat:
La Uyi Ihassee

___
Czas trwania spektaklu: 60 minut.