Informacje związane z implementacją RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje związane z implementacją RODO:

1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, w dalszej części zwana jako „Akademią”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Akademię lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Akademię na adres: ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych: Patrykiem Koralewskim adres e-mail: patryk.koralewski@e-at.edu.pl

2. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zakupu biletów lub wysyłki zamówionego newslettera (na podstawie udzielonej zgody).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zakupu biletów tj. w w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu określonym w treści zgody.

W przypadku wysyłki newsletter’a, a także innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

– podmiotom wspierającym Akademię w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Akademię,

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

 1. na czas realizacji umowy i przez okres uzasadniony procesem reklamacyjnym;
 2. w przypadku udzielenia zgody do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Akademię, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

 1. składając wniosek w naszej siedzibie,
 2. przesyłając wniosek na adres: ul. Miodowa 22/24; 00-246Warszawa,
 3. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: patryk.koralewski@e-at.edu.pl,

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Akademię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Akademia nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Z poważaniem,
Inspektor Ochrony Danych